domingo, 11 de abril de 2010

Presentació del projecte

Amb els dos casos que vaig exposar breument fa uns dies, vull poder dissenyar un pla de treball per a desenvolupar posteriorment un pla d'intervenció amb aquests alumnes que presenten deficiències i dificultats diferents així com amb les seves famílies i el seu entorn més immediat amb la finalitat d'atendre les seves necessitats i dificultats tot proposant accions i recursos que permetin aconseguir una evolució i un bon desenvolupament d'aquests infants.
El pla de treball que he dissenyat contempla les sefüents fases: plantejament del cas d'intervenció, seguiment personal de l'alumne, concreció de la demanda i elaboració del pla de treball, l'establiment de les actuacions i pautes de treball concretes tot coordinant els agebts educatius implicats i el seguiment i l'avaluació del procés d'intervenció.
Per tant, les tasques que intentaré dur a terme seran les següents. En el cas de la nena amb deficiència auditiva, intervindré especialment en l'elaboració del pla d'actuació de la intervenció i en l'avaluació del procés de treball. Com que pel procés d'intervenció cal coordinar-se amb L'EAP de Lleida i amb els serveis de logopèdia i audiologia també podré conèixer i intervenir en la intervenció, valgui la redundància, del cas tot aportant idees pel pla d'actuació i per la seva avaluació posterior. En el cas del nen amb trastorn d'hiperactivitat la meva intevenció consistirà en fer el seguiment del cas (detecció i diagnòstic) així com col·laborar en el desenvolupament de la feina i de la coordinació d'equips. També intervindré en les possibles adaptacions curriculars i el seu seguiment.

No hay comentarios: