lunes, 26 de abril de 2010

Cas 1: deficiència auditiva. Instruments/eines/recursos utilitzats per fer el diagnòstic del cas

Les observacions de la mestra a l'aula
Per a realitzar les observacions a la Laia sobre el seu comportament i la seva actitud a l'aula respecte les activitats funcionals de la vida quotidiana a l'escola, la mestra va comptar amb el document següent: el full de seguiment individual de l'alumne. Amb aquest document, la mestra no només tracta d'observar què sap fer o què no sap fer la Laia sinó sobretot per què no ho pot fer i, especialment, amb quin ajut ho pot fer; quin tipus d'ajuda necessita per participar i aprendre en les activitats quotidianes de l'aula. Amb aquest model d'observació la mestra observa: aspectes relacionals (aquelles relacions afectives i socials que estableix la Laia), l'adaptació a l'escola, els hàbits, és a dir, tots els aspectes que considerem importants i susceptibles de posar de manifest el grau de maduresa emocional i el nivell d'organització i d'autocontrol de l'alumne. Els hàbits es refereixen tant a hàbits personals (higiene, menjar, ...) com a hàbits socials (de participació, ...). Observa també la psicomotricitat (el treball amb el cos, la orientació i organització espacial, la coordinació, ...), el joc que esdevé una situació idonea per a observar les interaccions personals i les experiències on s'analitzen les informacions recollides a nivell actitudinal, procedimental i conceptual en l'àmbit natural i social.
A partir de l'observació directade la Laia dins l'activitat quotidiana de l'aula, la mestra va concloure que la Laia presentava diverses dificultats sobretot en els aspectes relacionals i en l'adaptació a l'escola així com en el joc, en les interaccions personals i experiències i en el desenvolupament dels hàbits. Per exemple, no atenia al seu nom, es mostrava dispersa davant activitats sonores, ...
A partir d'aquestes primeres observacions, la mestra es va posar en contacte amb el departament psicopedagògic del centre.

No hay comentarios: