martes, 27 de abril de 2010

Cas 1: deficiència auditiva. Instruments/eines/recursos utilitzats per fer el diagnòstic del cas

Observacions de la psicopedagoga a l'aula
Totes aquelles informacions que es recullen, tant per part de la mestra com per part de la psicopedagoga de l'escola, ens han de ser útils per a poder prendre decisions, per a poder ajudar a l'infant amb dificultats i per a plantejar-nos un ensenyament cada vegada més ajustat a les seves necessitats. Per aconseguir aquesta finalitat recollirem la informació pertinent en un moment determinat; la necessària per a poder interpretar i entendre el què passa, de manera que ens serveixi i ens permeti poder regular la intervenció i comprendre així millor, els infants i les seves necessitats.
A partir de l'avaluació inicial i formativa es poden conèixer les diferents dificultats i necessitats de l'alumnat i anar planificant, posteriorment, situacions d'ensenyament més diversificades, que permetin que cadascú pugui realitzar les tasques que li són assignades sense sentir-se incapaç o frustrat.
Una vegada formulada la demanda per part de la mestra a la psicopedagoga del centre, aquesta va dur a terme unes observacions tot intentant mantenir una actitud receptiva i oberta. La psicopedagoga va entrar a l'aula i va observar aquells moments quotidians i més representatius de la vida diària de la nena a l'aula: les interaccions amb la mestra, les interaccions amb els iguals, les actituds a l'aula, ...

No hay comentarios: